bán phần đăng nhập người xem

Mail to us: windeu1@windeu.com

Home:

CÁCH THỨ 4 KIẾM TIỀN ONLINE BẰNG LẬP TRÌNH ĐĂNG NHẬP

Ngoài các phương pháp /PP/:

          a/Thu hút khách xem tới website của mình /WSCM/ bằng cách sử dụng /SD/ website TraffBoost,
          b/bán tâp - file .php của lập trình số lượng người xem.
          c/bán tâp - file .php của lập trình đăng ký người xem .
 

PP thứ 4 để kiếm tiền online là lập trình đăng nhập và bán các tập filles 'Confirmemail.php và 4.php' trên mạng. Ngoài bài này ra PP này cũng có thể tham khảo ở webprog. Phương pháp kiếm tiền trên mạng này là một trong các phương pháp lập trình websites LTWS tiên tiến vì đăng ký phải được xác định bằng email thật sự. Email giả không cho phép đăng ký. Lập trình websites của 'Windeu' mà chúng cũng sử dụng ngôn ngữ: 'php, Javascript, thư viện JQUERY, và các tác động sinh động - animation TDSD' thí du như hình sinh động sau:

hoặc hình sinh động sau:

Ở trên mạng Internet có rất nhiều websites /website/ đơn giản, chúng chỉ gồm 1 hay 2 hay vài trang vì nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân KT là chủ yếu. Chúng đơn giản đến nỗi không có tác động sinh động nào, không có lập trình - developing /LT/ đăng ký - registration, sign in, không có lập trình số người xem, mức đánh giá - vote level, không có kho trữ liệu kho trữ liệu /KTL/ - data base DB, không có các trang ảo - virtual page. Các website như vậy được soạn bằng cách copy từ trên mạnh hay copy của người khác. Nhưng copy như vậy chỉ lấy được phần .htm, phần nhỏ Javascript hay thư viện JQUERY mà không lấy được toàn bộ - they can not copy fully or completely copy website.

Biết được các yếu điểm đó bạn có thể soạn các chương trình kể trên để bán online. Các phần lập trình này 'Windeu' có cho ở webprog. Bạn có thể kich chuột để xem, nhưng ở đây tại trang này bạn sẽ được xem, giải thích một cách tỷ mỉ. Phần ngôn ngữ php để kết nối bằng phương pháp AJAX giữa người sử dụng và DB qua website được đặt tại server là phần mật, được bảo vệ, người xem không thể tải xuống để copy được.Vì bậy bạn có thể lợi dụng yếu điểm này để soạn phần php để bán

Có thê kiếm tiền trên mạng bằng cách lập trình cho các phần như sau: 1/lập trình số lượng người xem; 2/lập trình đăng ký - registration; 3/lập trình mức đánh giá - vote level; 4/lập trình các trang ảo - virtual page. Hôm nay 'Windeu - Gió Âu' sẽ kể tường tận lập trình đăng nhập người xem.

Lập trình đăng nhập

Vì để lập trình đăng nhập người xem phải có nơi để giữ lại trữ liệu nên phải có kho trữ liệu. Mỗi khi người sử dụng gõ ở ô điạ chỉ Internet /URL/ ở trình duyệt của mình - browser, phải có phần mềm - hàm số - function Javascript ở trong file .htm của trang web trực tuyến mà nó có chức năng gửi vào trạm server thông tin có 1 người đăng nhập. Ở trạm server phải có và được cài đặt file .php để file này liên kết người sử dụng kết ối với hòm thư email của người đó và kho trữ liệu để đăng nhập.

Tuần tự - algorithm thực hiện quá trình lập trình đăng nhập có thể biểu thị bằng hình sau: đăng nhập

Giải thích 1: Khi trang đăng nhập, thí dụ, 2.htm ở trong trình duyệt của người sử dụng được kích chuột thì phần 'form' của trang 2.htm /phần này người lập trình phải tự viết, nhưng ở đây 'windeu - gió Âu' đã viết thay rồi/ sẽ hoạt động. Mã số của phần này như sau:

<form action="1.php" method="post" name="signin" id="signin">
 <div>
 <label for="name" class="label">Name </label>
 <input type="text" size="25" maxlength="256" value="" name="name">
 </div>
 
 <div>
 <label for="email" class="label">E-mail Address</label>
 <input type="text" size="25" maxlength="256" value="" name="email">
 
 </div>
 
 <div>
 <input type="submit" name="submit" id="submit" value="Submit">
 <P><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: blue">

<A href="http://www.windeu.com/1.php">
 Forgot email? Click here to register. </A></SPAN></P>
 
 </div>
 </form>

Giải thích 2 cho phằn javascript trên: Khi người SD kích chuột vào phím "Send" ở tập 1.htm, chương trình đăng nhập bắt đầu. Từ 1.htm email gửi đến bảng 'register' của kho trữ liệu để thực hiện 'form'. Trên màn hình của trình duyệt của người SD sẽ xuất hiện dòng "Bạn đã được đăng nhập," nếu trước đây đã có người như vậy đăng nhập. Ngược lại trên màn hình của trình duyệt của người SD sẽ xuất hiện dòng "Không đăng nhập được." nếu trước đây đã không có người như vậy đăng nhập.  

Tải xuống - download phần lập trình đăng nhập

Có thể tải xuống - download miễn phí phần lập trình đăng nhập của người xem ở . Trong zip tải xuống này không có tập - file 1.php Viết được file này cứ mỗi tuần có thể kiếm được từ 100 đôla trở lên của khách từ 4 phương trời nếu như bán với giá 10 - 20 đola. Ngoài ra khách lưu vãng cũng sẽ hỏi bạn mua các files .php của các phần lập trình khác kể trên đây. Trong các bài tới tiếp theo  'Windeu' sẽ kể tiếp cho các bạn làm thế nào để lập trình các phần đó để bán.

Bài lập trình đăng nhập người xem đến đây là xong. Chúc các bạn mạnh khỏe, mọi sự như ý.

To day 20-06-2016

Mail to us: windeu1@windeu.com

Home: