Chuong trinh tim kiem de ban

Mail cho chúng tôi: windeu1@windeu.com

Quay về trang chủ:

CHƯƠNG TRÌNH "TÌM KIẾM" CÓ THỂ GIÚP BẠN KIẾM THÊM TIỀN

Ngoài các phương pháp kiếm tiền trực tuyến sau:

1 / Đưa luồng người xem tới trang web của bạn thông qua 'traffBoost',
2 / Bán 'Chương trình của số lượng khách' viêng thăm,
3 / Tạo và bán 'Chương trình đăng ký của du khách',
4 / Tạo và bán 'Chương trình đăng nhập,
5 / Viết và bán 'Chương trình của các trang ảo',
6 / Thiêt kê và bán 'Sản phẩm tri tuệ và vật chất của năng lượng gió,

phương pháp thứ bảy của 'kiếm tiền trực tuyến là tạo ra các chương trình' tìm kiếm 'và bán các tập tin' search.php 'để tìm kiếm trên mạng Internet toàn cầu. Có hai loại tìm kiếm: a / Tìm kiếm trong trang web cụ thể bên trong và 2 / Tìm kiếm toàn cầu trên mạng Internet. Ở đây trong tập tin này, chúng tôi hạn chế mình để tìm kiếm trong trang web cụ thể. Để tạo ra các chương trình Tìm kiếm 'Windeu' cũng sử dụng ngôn ngữ lập trình: 'php, Javascript, jQuery, và các phương pháp khác nhau của việc tạo ra các tập tin hình ảnh động, ví dụ, các tập tin hoạt hình tiếp theo:

hoặc các tập tin tiếp theo:

hoặc các hình ảnh phức tạp khác của phim hoạt hình cũng được sử dụng trên trang web của chúng tôi tại trang www.windeu.com/contact.php

Trong một trang web cụ thể nội bộ, ví dụ, có rất nhiều dữ liệu: tên các sự vật, con người, mà người truy cập muốn tìm. Để tạo ra các chương trình tìm kiếm "điều đầu tiên cần làm là tạo ra một số bảng của cơ sở dữ liệu, ví dụ, bảng: 'đăng ký', 'cuốn sách', 'nước', 'geograph_names', 'file' và tiếp như vậy. Trong các bảng của cơ sở dữ liệu, ví dụ, MySQL thông tin cần thiết được lưu. Điều thứ hai cần làm là tạo ra .php tập tin, được phân bổ trên máy chủ để kết nối cơ sở dữ liệu với một khách truy cập. Và điều cuối cùng cần làm là phải tạo ra 'javascript' cho tìm kiếm trong tập tin .htm. Javascript này được thiết kế để tìm kiếm dữ liệu trong tất cả các bảng của cơ sở dữ liệu. Nếu khách truy cập tìm thấy tên của những gì anh ta muốn, ví dụ, tên của 'đăng ký', 'cuốn sách', 'nước', 'geograph_name', 'file', 'bài hát', video clip và như vậy, nó sẽ xuất hiện trên màn hình của khách truy cập.

Bạn có thể tạo ra các chương trình trang web nói trên, bao gồm cả các chương trình của 'tìm kiếm toàn cầu'để bán hàng trực tuyến. Những chương trình như 'Windeu'đã nói trong trang webprog cũng như trang kiếm tiền.Ai cũng có thể nhấp vào đó để xem. Trong trang này, dưới đây, người ta có thể được kể rất chi tiết và lợi ích trong việc tạo ra một chương trình tìm kiếm cho phép tìm thấy trong các trang web cụ thể nội. Bạn có thể sử dụng nó như là một khuôn mẫu để phát triển một chương trình tìm kiếm để tìm kiếm trên mạng Internet toàn cầu để kiếm được một số tiền trực tuyến.

Chương trình 'tìm kiếm' trong một trang web cụ thể

1 /Động cơ - Motive của việc tạo ra một chương trình 'tìm kiếm'.

Để hiểu động cơ Windeu lấy một ví dụ. Trong một trang web cụ thể, có thể, có rất nhiều các video clip hoặc tập tin. Đối với một lập trình viên, lập trình như các trang web "youtube" là vô nghĩa để tìm kiếm trong số rất nhiều các video clip hoặc tập tin mà không cần tạo chương trình tìm kiếm đơn giản hóa quá trình tìm kiếm.

2 / Tạo một chương trình 'tìm kiếm'.

Chương trình 'tìm kiếm' bao gồm 3 phần: 1 / Phần đầu tiên là trong tập tin .htm lớn, ví dụ, index.htm; nó được viết bằng Javascript. 2 / Phần thứ hai là .php tập tin, ví dụ, tập tin search_books_videos.php mà nằm trên máy chủ. 3 / Phần thứ ba là một bảng của cơ sở dữ liệu có chứa tên của một video clip hoặc tập tin hoặc các trang của một người hoặc một tên của bất cứ điều gì khác.

Bây giờ, chúng ta hãy xem xét cách làm việc của thuật toán này bằng một ví dụ của việc tìm kiếm một danh sách hoặc một video clip.

Khi người dùng nhấp vào một tiêu đề của một video clip hoặc tập tin hoặc trang tin của một người trong file .htm lớn, ví dụ, index.htm, Javascript thực thi. Nó đăng tải để cho tập 'search_books_videos.php' nộp một tiêu đề được lựa chọn bởi người dùng xem. Tập tin 'search_books_videos.php' trên máy chủ xử lý tiêu đề này, so sánh nó với tất cả các tiêu đề đang được lưu giữ trong tất cả các bảng của cơ sở dữ liệu. Nếu sự trùng hợp xảy ra thí dụ tên của một cuốn sách hoặc video clip hoặc bất cứ điều gì khác đang được lưu trữ trong một bảng của cơ sở dữ liệu, thì nó sẽ được cho thấy ở phía bên của một khách truy cập. Trên màn hình của mình tên này xuất hiện, và người truy cập có thể bấm vào để xem.

Thuật toán này thực thi của chương trình tìm kiếm ', có thể thấy trong bức ảnh sau đây: các trang tìm kiếm

Giải thích 1: Khi trang, ví dụ, www.windeu.com trong trình duyệt của người dùng đã được nhấp vào phần javascript 'kịch bản tìm kiếm' của .htm chương trình sẽ thực hiện. Phần này lập trình viên phải chính mình viết, nhưng ở đây trong tập tin này 'Windeu' đã viết cho mình, và nó được biểu diễn như sau:


<! - Tập lệnh tìm kiếm ->
<!-- search script-->
<script>
/* ******************************************************************************* */
/*In this script, when a user type in 'books' in the text field, a function called "showUser2()" is executed.
The function is triggered by the onchange event.*/

function showUser2(str) {
if (str == "") {
document.getElementById("txtGovao2").innerHTML = "";
return;
} else {
if (window.XMLHttpRequest) {
// code for IE7+, Firefox, Chrome, Opera, Safari
xmlhttp = new XMLHttpRequest();
} else {
// code for IE6, IE5
xmlhttp = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
}
xmlhttp.onreadystatechange = function() {
if (xmlhttp.readyState == 4 && xmlhttp.status == 200) {
document.getElementById("txtGovao2").innerHTML = xmlhttp.responseText;
}
}
//If I typed in 'Treasure Island' then q=Treasure Island sent to .php file
xmlhttp.open("GET","/books/search_books_videos.php?q="+str,true);
xmlhttp.send();
}
} //end of showUser2

/* ******************************************************************************* */
</script>

Ngoài kịch bản này, lập trình viên phải viết một đoạn ngắn của tập .htm như sau:

<TR><TD>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0>
<TBODY><TR><TD width="100%">
<A href="http://www.windeu.com/search.files/Instruction_for_uploading_searching.htm">
<IMG onhover="this.src='Instruction_for_searching.gif'" height=24 src="/search.files/Instruction_for_searching.gif" width=296 border=0> </A>
<h5 align=justify><FONT size: 12pt; color="blue"><b>Type in to search:</b></FONT> /for
example, name of a video file or book, if coincided, see below on this page/</h5>
</TD> </TR> </TBODY> </TABLE></TD></TR>

Giải thích 2: Chức năng 'showUser2' gọi một điều hành của javascript 'document', có nghĩ là tài liệu ra để thực hành. 'Mà nó, đến lượt mình, gọi chức năng Javascript khác ra: getElementById (). Chức năng này tìm kiếm trong file .htm id = txtGovao2 và đọc những gì người dùng gõ vào. Trong vòng một vài trăm micro giây, nói khoảng 200, nếu người dùng không gõ nữa chức năng Javascript gọi chức năng XMLHTTP để gửi các dữ liệu người dùng vào 'search_books_videos.php' trên máy chủ bằng cách thực hiện các hoạt động: xmlhttp.open ( 'GET', '/books/search_books_videos.php?q='+str,true); Nếu trong cơ sở dữ liệu tiêu đề của một video clip hoặc tập tin hoặc trang tin của một người đã được tìm thấy thì trên màn hình của khách truy cập tên này xuất hiện và anh ta thấy những gì anh ta muốn.

Tải chương trình 'tìm kiếm'

Người ta có thể xem hoặc lấy việc nhấp chuột chương trình tìm kiếm: search hoặc tìm bằng tiếng Việt: tìm

Bài viết của chương trình 'tìm kiếm'đến đây là hết. Chúc may mắn cho tất cả các bạn.

Ngày 2016/02/07

Mail cho chúng tôi: windeu1@windeu.com

Quay về trang chủ: