bán phần đăng ký người xem

Mail to us: windeu1@windeu.com

Home:

CÁCH THỨ 3 KIẾM TIỀN ONLINE BẰNG LẬP TRÌNH ĐĂNG KÝ

Ngoài các phương pháp /PP/:

           a/Thu hút khách xem tới website của mình /WSCM/ bằng cách sử dụng /SD/ website TraffBoost,
           b/bán tâp - file .php của lập trình số lượng người xem.

PP thứ 3 để kiếm tiền online là lập trình đăng ký LTDK và bán các tập filles 'Confirmemail.php và 4.php' trên mạng. Ngoài bài này ra PP này cũng có thể tham khảo ở webprog. Phương pháp kiếm tiền trên mạng này là một trong các phương pháp lập trình websites LTWS cực tiên tiến vì đăng ký phải được xác định bằng email thật sự. Email giả không cho phép đăng ký. Lập trình websites của 'Windeu' mà chúng cũng sử dụng ngôn ngữ: 'php, Javascript, thư viện JQUERY, và các tác động sinh động - animation TDSD' thí du như hình sinh động sau:

hoặc hình sinh động sau:

Ở trên mạng Internet có rất nhiều websites /website/ đơn giản, chúng chỉ gồm 1 hay 2 hay vài trang vì nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân KT là chủ yếu. Chúng đơn giản đến nỗi không có tác động sinh động nào, không có lập trình - developing /LT/ đăng ký - registration, sign in, không có lập trình số người xem, mức đánh giá - vote level, không có kho trữ liệu kho trữ liệu /KTL/ - data base DB, không có các trang ảo - virtual page. Các website như vậy được soạn bằng cách copy từ trên mạnh hay copy của người khác. Nhưng copy như vậy chỉ lấy được phần .htm, phần nhỏ Javascript hay thư viện JQUERY mà không lấy được toàn bộ - they can not copy fully or completely copy website.

Biết được các yếu điểm đó bạn có thể soạn các chương trình kể trên để bán online. Các phần lập trình này 'Windeu' có cho ở webprog. Bạn có thể kich chuột để xem, nhưng ở đây tại trang này bạn sẽ được xem, giải thích một cách tỷ mỉ. Phần ngôn ngữ php để kết nối bằng phương pháp AJAX giữa người sử dụng và DB qua website được đặt tại server là phần mật, được bảo vệ, người xem không thể tải xuống để copy được.Vì bậy bạn có thể lợi dụng yếu điểm này để soạn phần php để bán

Có thê kiếm tiền trên mạng bằng cách lập trình cho các phần như sau: 1/lập trình số lượng người xem; 2/lập trình đăng ký - registration; 3/lập trình mức đánh giá - vote level; 4/lập trình các trang ảo - virtual page. Hôm nay 'Windeu - Gió Âu' sẽ kể tường tận lập trình số lượng người xem.

Lập trình đăng ký

Vì để lập trình đăng ký người xem phải có nơi để giữ lại trữ liệu nên phải có kho trữ liệu. Mỗi khi người sử dụng gõ ở ô điạ chỉ Internet /URL/ ở trình duyệt của mình - browser, phải có phần mềm - hàm số - function Javascript ở trong file .htm của trang web trực tuyến mà nó có chức năng gửi vào trạm server thông tin có thêm 1 người đăng ký DK.Ở trạm server phải có và được cài đặt file .php để file này liên kết người sử dụng với hòm thư email của người đó và kho trữ liệu để đăng ký người xem.

Tuần tự - algorithm thực hiện quá trình lập trình đăng ký có thể biểu thị bằng hình sau: register

Giải thích 1: Khi trang đăng ký, thí dụ, 2.htm ở trong trình duyệt của người sử dụng được kích chuột thì phần 'form' của trang 2.htm /phần này người lập trình phải tự viết, nhưng ở đây 'windeu - gió Âu' đã viết thay rồi/ sẽ hoạt động. Mã số của phần này như sau:

<FORM action="Confirmemail.php" method=POST>
<H2><span lang="en-us">Your email.</span></H2>
<!-- <p>configuration of form: </p> -->
<span lang="en-us">Your name</span>:
<BR>
<INPUT maxLength=256 size=25 type=text name='yourname'>
<BR>
<span lang="en-us">Your email</span><STRONG><BR></STRONG>
<INPUT maxLength=256 name=recipient size="25">

<!-- <span lang="en-us"> Theme</span>:<STRONG><BR></STRONG> -->
<INPUT type=hidden value=subject name=subject >
<BR>
<!-- <span lang="en-us">email of sender</span>:<STRONG><BR></STRONG> -->
<INPUT type=hidden value=no-answer@windeu.com name=sender >
<br>

<!-- ko gui gi tu trang .htm nay vi the in the below line value=' ' -->
<!-- <span lang="en-us">massage</span>:<STRONG><BR></STRONG> -->
<INPUT type=hidden value=' ' name='message' >
<BR>

<INPUT type=submit value="Send">
<INPUT type=reset value="Reset">

</FORM>

Giải thích 2 cho phằn javascript trên: Khi người SD kích chuột vào phím "Send" ở tập 2.htm, chương trình đăng ký bắt đầu. Từ 2.htm email gửi đến file Confirmemail.php để thực hiện 'form'. Bây giờ đến lược mình, tập Confirmemail.php gửi email đã điền  vào hòm thư của người đăng ký. Nếu thật sự hòm thư như vậy người đăng ký phải xác nhận bằng cách gửi trà lời vào file 4.php ở trạm server và file - tập này sẽ hỏi bảng 'register' ở kho trữ liệu. Trên màn hình của trình duyệt của người SD sẽ xuất hiện dòng "This name existed. Failed to register." nếu trước đây đã có người như vậy đăng ký. Ngược lại trên màn hình của trình duyệt của người SD sẽ xuất hiện dòng "You had registered." nếu trước đây đã không có người như vậy đăng ký.  

Tải xuống - download phần lập trình đăng ký

Có thể tải xuống - download miễn phí phần lập trình đăng ký của người xem ở . Trong zip tải xuống này không có các tập - files Confirmemail.php và 4.php Viết được file này cứ mỗi tuần có thể kiếm được từ 100 đôla trở lên của khách từ 4 phương trời nếu như bán với giá 20 - 30 đola. Ngoài ra khách lưu vãng cũng sẽ hỏi bạn mua các files .php của các phần lập trình khác kể trên đây. Trong các bài tới tiếp theo  'Windeu' sẽ kể tiếp cho các bạn làm thế nào để lập trình các phần đó để bán.

Bài lập trình đăng ký người xem đến đây là xong. Chúc các bạn mạnh khỏe, mọi sự như ý.

To day 30-04-2016

Mail to us: windeu1@windeu.com

Home: