download forein-lang sendphoto ads web_programming

"We take orders of producing with low prices and high quality mechanical details of all kinds by YOUR or our drawings and counts, for example, wind generators of any capacity from 1 kW to 2,5MW, aerodynamic systems, turning devices and TOWERS for wind installations, right away in Vietnam, emailto: windeu@windeu.com"

windeu.com About | Contact | Home| Vn | Ru   search

Các câu hỏi và comments cho tất cả mọi phần hãy gửi tới windeu1@windeu.com va` mvznxz@yahoo.com

  Sử dụng những công cụ - compiler nào?

Chúng tôi sử dụng 2 compiler – công cụ viết các websites sau: Microsoft (MS) Front pages 5.0, Microsoft Front pages 2012 và Mozilla Firefox 8.0.1 cho tới Mozilla Firefox. Bạn có thể download – tải xuống từ http://www.microsoft.com/downloads. Riêng Microsoft Front pages 5.0 bạn có thể cài đặt từ đĩa CD Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 mà nó có MS Office10. Đôí với Mozilla Firefox Bạn có thể download – tải xuống từ http://www.firefox.com/downloads. Ưu điểm: các compilers này đều báo ờ dòng nào có lỗi, khi bạn soạn sai – có error, tức là sai về ngữ pháp – syntax hay bất kỳ lỗi lầm nào.

  Các phương pháp viết website:

Các thủ thuật lập trình website sử dụng ngôn ngữ PHP và Javascript hoặc jquery. Trên Internét có rất nhiều websites miêu tả cách sử dụng ngôn ngữ PHP và Javascript hoặc jquery nhưng không một website nào cho đầy đủ và trọn gói bằng thí dụ cụ thể các chương trình: 1/đặng nhập; 2/đăng ký; 3/tính sộ lượng người xem - visitors; 4/tìm kiếm; 5/tính sộ lượng khác như ý kiến người xem - comment v.v. Để tính sộ lượng người xem - visitor, đăng nhập và đăng ký, tìm kiếm, comment v.v. người lập trình phải thực hiện các bước như sau: Viết mã trình bằng ngôn ngữ html /có thể viết htm cũng không sai/ cho trang web đơn giản nhất có đuôi .htm. Sau đó ở trên Internet server của provider trong acounter's cabinet của bạn mà bạn đăng ky ở trạm 'server' bạn hãy vào kho trữ liệu - database MySQL 5.0 hay mới hơn của mình và thành lập - create các bảng - tables phù hợp có tên 'num_of_visitors', 'signin', dang ky', 'search', comment' v.v. Sau đó bạn phải tự lập trình bằng tiếng - ngôn ngử mạng php - khâu trung gian để nó kết nối file .htm của bạn với kho trữ liệu.

  Mã nhúng quảng cáo ở website khác:

Mã nhúng - embed quảng cáo ở website khác. Các trang .htm cua các websites bao giờ cũng có 2 hoặc 3 cột – two columns, three columns. Để xác định số lượng người xem trang web nào đó bạn phải lập trình tính số người xem và xin phép chủ nhân cài phần lập trình đó vào trang đó hoặc bạn phải đề nghị www.google.com/analytics tính số người xem giúp bạn. Nếu bạn xác định trang web nào đó, thí dụ. www.windeu.com hoặc www.gioau.com có rất nhiều người xem thì bạn có thể thỏa thuận với chủ nhân của websites này để rao hàng của minh. Trong trường hợp này bạn phải sử dụng mã nhúng – embeded code để “nhét” phần quảng cáo của mình vào trang .htm của người khác. Thí du mã nhúng mà website www.rozetka.ua cắm vào trang chủ của website www.mail.ru để rao hàng của mình:

 

<!-- day la code de www.windeu.com embedded vào website khác -->
<table width="100%"><tbody><tr><td class="w-banner" id="banner-placeholder">
<div id="slot_4499" class="banner ">
<img src="http://www.windeu.com/ windeu.files/d14723032.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="">
<div class="rb_banner"><a href="https://r.mail.ru/n187798151?&amp;rnd=920342760" target="_blank">
<img src="%20http:/www.windeu.com/%20windeu.files/d14723032.gif%20" alt="" title="" width="300" border="0" height="300">
</a></div></div></td></tr></tbody></table>
<!-- /day la code de www.windeu.com embedded vào website khác -->

 

Ngoài ra bạn có thể sử dụng mã nhúng – embed mà nó có tag - <emded> </emded> để cắm vào trang .htm của bạn file có bất kỳ đuôi – extension nào: .jpg, .png, .bmp, .htm v.v., ngay cả video file có đuôi .swf. Thí dụ, để cắm vào trang www.windeu.com/nuoiong.htm file video nuôi ong ở Việtnam từ www.youtube.come mà nó có mã số FwXUUATzJoo có thể sử dụng mã trình sau:

 

 <object width="100%" height="240">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/
FwXUUATzJoo&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;&amp;hl=
en_US&amp;fs=1&amp;">
<param name="allowFullScreen" value="true">
<param name="allowscriptaccess" value="always">
<embed src="http://www.youtube.com/v/FwXUUATzJoo&amp;hl=
en_US&amp;fs=1&amp;&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;"
type="application/x-shockwave-flash"
allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"
width="100%" height="240"> </object>

  Chương trình tính số lượng người xem:

Trọn gói thủ thuật lập trình chương trình tính số lượng người xem gồm có các files như sau: num_of_visitors.htm, num_of_visitors.php và kho trữ liệu database có bảng - table tên là num_of_visitors. File Mieu_ta_kho_tru_lieu.txt   database num_of_visitors cho ở num_of_visitors.zip. Cách làm việc chương trình tính số lượng người xem như sau: khi người xem - visitor kíck chuột điạ chỉ URL của website, thí dụ, www.windeu.com ở browser của mình thì chương trình khởi động. Trên màn hình của browser mà nó phản ánh theo file num_of_visitors.htm sẽ xuất hiện 2 dòng chữ "Số người xem hiện ở đây." "Num of visitors:" là 10000 chẳng hạn.

Bạn có thể tải xuống num_of_visitors.zip tại đây :

          

Các câu hỏi và comments cho tất cả mọi phần hãy gửi tới windeu1@windeu.com va` mvznxz@yahoo.com

  Lập trình số lượng người đăng nhập:

Một cách hoàn hảo thủ thuật lập trình chương trình tính số lượng người đăng nhập gồm có các files như sau: signin.htm và kho trữ liệu database có bảng - table tên là dang ky. File Mieu_ta_kho_tru_lieu.txt   database dang ky cho ở signin.zip. Cách làm việc chương trình tính số lượng người đăng nhập như sau: khi người xem - visitor kíck chuột vào nút bấm - button "Submit" ở file signin.htm của mình thì chương trình khởi động. Từ signin.htm sẽ hỏi - jquery bằng phương pháp AJAX trang signin.php. Bây giờ đến lượt trang signin.php hỏi - query bảng - table tên là 'dang ky' ở kho trữ liệu.Trên màn hình của browser mà nó phản ánh theo file signin.htm sẽ xuất hiện dòng chữ "You had signed in." nếu như trước đây bạn có đăng ký. Ngược lại trên màn hình của browser sẽ xuất hiện dòng chữ "Failed to sign in." nếu như trước đây bạn chưa đăng ký .

Bạn có thể tải xuống signin.zip tại đây:

          

Các câu hỏi và comments cho tất cả mọi phần hãy gửi tới windeu1@windeu.com va` mvznxz@yahoo.com

  Lập trình số lượng người đăng ký:

Sự khôn khéo và tài tình trong việc lập trình chương trình tính số lượng người đăng ký thể hiện trong cách soạn file register.php vì file này soạn rất phức tạp. Chương trình tính số lượng người đăng ký gồm có các files như sau: register.htm, register.php và kho trữ liệu database có bảng - table tên là dang ky. File Mieu_ta_kho_tru_lieu.txt   database dang ky cho ở register.zip. Cách làm việc chương trình tính số lượng người đăng ký như sau: khi người xem - visitor kíck chuột vào nút bấm - button "Submit" ở file register.htm của mình thì chương trình register.htm sẽ hỏi - jquery bằng phương pháp AJAX trang register.php. Trang register.php lúc này đến lượt hỏi bảng - table tên là 'dang ky' ở kho trữ liệu.Trên màn hình của browser mà nó phản ánh theo file register.htm sẽ xuất hiện dòng chữ "This name existed. Failed to register." nếu như trước đây bạn đã đăng ký. Ngược lại trên màn hình của browser sẽ xuất hiện dòng chữ "You had registered." nếu như trước đây bạn chưa đăng ký .

Bạn có thể tải xuống register.zip tại đây:

          

Các câu hỏi và comments cho tất cả mọi phần hãy gửi tới windeu1@windeu.com va` mvznxz@yahoo.com

  Cuộc thảo luận về lập trình mạng sẽ được tiếp tục.

Nhận thiết kế websites:

Lập trình mạng - websites:

         Go and see

         Go and see

         Go and see

         Go and see

         Go and see

         Go and see

         Go and see

Buterfly video:

       Go and see

       Go and see

       Go and see

       Go and see

       Go and send

  Miêu tả cách tìm:

Click mouse:
Questions and Answers.
® 2014. windeu.com. Editor of this website: windeu@windeu.com All rights protected.